ٴبىر-اق رەت ەمىزىلسە دە «ٴسۇت باۋىر» بولا الا ما؟
ٴاسسالامۋ ۋالەيكۋم! ٴسۇت باۋىرلىق قالايشا جۇزەگە اسىرىلادى؟ جانە دە ومىرىندە ٴبىر-اق رەت ٴبىر انادان ٴسۇت ەمگەندەر «ٴسۇت باۋىر» بولا الا ما؟

ۋا الەيكۋم اسسالام! ياعني، ەكى انانىڭ بالاسى بولىپ، ٴبىراق ٴبىر ەمشەكتەن ٴسۇت ەمگەن ادامدارعا ٴسۇت باۋىر دەپ ايتامىز. بارشا ادامزات بالاسىنا تۋرا جول رەتىندە تۇسىرىلگەن قۇران كارىمدە ٴسۇت انالارعا جانە ٴسۇت باۋىرلارعا ۇيلەنۋ حارام ەتىلگەنى ايتىلادى[1].

فيقھ عالىمدارىنىڭ كوزقاراسى بويىنشا بالانىڭ العاشقى ەكى جاس ىشىندە ەمگەن ٴسۇتى از بولسىن، كوپ بولسىن ٴسۇت باۋىر بولۋ ٴۇشىن جەتكىلىكتى. سول سەبەپتەن ەكى جاسقا دەيىن ٴبىر ايەلدەن ٴبىر مارتە بولسا دا ٴسۇت ەمگەن قىز جانە بالانىڭ بىر-بىرلەرىمەن ۇيلەنۋلەرى رۇقسات ەتىلمەگەن[2].

يمام ٴابۋ حانيفانىڭ كوزقاراسى بويىنشا بالانىڭ ەمۋ مەرزىمى 30 اي بولسا، يمام ٴابۋ يۋسۋف پەن يمام مۋحاممەدتىڭ كوزقاراسى بويىنشا 24 اي جانە ٴابۋ حانيفا مازحابىنىڭ ۇلكەن عالىمدارىنىڭ قابىل ەتكەن كوزقاراسى – 24 اي.

باقىتجان وتكەلبايەۆ
«ازىرەت سۇلتان» مەشىتىنىڭ نايب يمامى[1] «نيسا» سۇرەسى، 23-ايات.
[2] ٴساراحسي ال-مابسۋت v، 137. كاساني باداي س ساناي iv، 8.

date12.03.2018readCount1176categoryٴارتۇرلىprintباسىپ شىعارۋ