ىشىمدىك ىشىلگەن بولمەدە ناماز وقىسا بولا ما؟
اسسالاۋماعالەيكۋم! كەيدە وسىنداي جاعدايلار بولىپ قالادى. ىشىمدىك ىشىلگەن بولمەدە ناماز وقي بەرسەم بولا ما؟

 

ەگەر باسقا مۇمكىندىك بولماسا ىشىمدىك ىشىلگەن جانە ىشىلەتىن بولمەدە ناماز وقىسا بولادى. بولمەدە ىشىمدىكتىڭ بولۋى دا نامازدىڭ ورىندالۋىنا جانە دۇرىس بولۋىنا ەشقانداي قايشىلىعى جوق. تەك جاينامازى ناجىستەن تازا بولسا جەتكىلىكتى.[1]

حانافي ٴمازھابىندا ناماز دۇرىس بولۋ ٴۇشىن ەڭ ازى ناماز وقۋشىنىڭ ماڭدايى جانە تىزەلەرى تازا جەرگە ٴتييۋى كەرەك. تازا جەر دەگەندەگى ماقسات ول: جايناماز، تاس، توپىراق، اعاش نەمەسە تاعى باسقا دا ٴناجىس ەمەس ماتەريالدار بولۋى مۇمكىن. ياعني، ناماز وقۋ ٴۇشىن مىندەتتى تۇردە ارنايى تىگىلگەن جايناماز بولۋى مىندەتتى ەمەس. 

باقىتجان وتكەلبايەۆ.[1] ٴۋاھبا زۋحايلي، يسلام فيقھ ەنسيكلوپيدياسى.

date08.11.2017readCount5115categoryنامازprintباسىپ شىعارۋ