قالىڭدىقتى قالاي تاڭدايمىز؟
اسسالاۋما عالايكۋم! مەن ۇيلەنگىم كەلەدى. ٴبىراق يسلامدا قالىڭدىقتى نەسىنە قاراپ تاڭداۋ كەرەك؟ 

ۋاعالايكۋمسالام! يسلامدا وتباسىن قۇرۋ وتە ماڭىزدى ماسەلە. ارينە وتباسىن قۇرۋ ٴۇشىن قالىڭدىق تاڭداۋدىڭ دا وزىندىك ٴتارتىبى مەن مۇستاحاپ امالدارى بار. پايعامبارىمىز (س.ع.س.) ٴبىر حاديسىندە:

«ايەلگە ٴتورت نارسە ٴۇشىن ۇيلەنەدى; مال-مۇلكى، اۋلەتى، سۇلۋلىعى جانە ٴدىندارلىعى ٴۇشىن. سەن ٴدىندار بولعان ايەلدى تاڭدا بەرەكەگە كەنەلەرسىڭ»[1] دەگەن.

حاكىم، اباي اتامىز دا وسى تۇرعىدا:

«جاساۋلى دەپ، مالدى دەپ بايدان الما،

كەدەي قىزى ارزان دەپ قۇمارلانبا.
ارى بار، اقىلى بار، ۇياتى بار،
اتا-انانىڭ قىزىنان عاپىل قالما»، –  دەپ قانداي ٴدوپ ايتقان دەسەڭشى

جار تاڭداۋداعى نەگىزگى كريتەريا ونىڭ يماندى، ارلى، اقىلدى ٴارى تاقۋا بولۋى بولسا كەرەك. وسىمەن قاتار، جوعارىداعى وزگە سيپاتتار دا بويىنان تابىلسا نۇر ۇستىنە نۇر بولماق. مىسالى عالىمداردىڭ جار تاڭداۋداعى تىزبەگىنە قاراعاندا قالىڭدىقتىڭ ٴماھىرىنىڭ از، بالا تاپقىش، (دەنساۋلىعىنىڭ مىقتى ٴارى بالانى جاقسى كورەتىن بولۋى)، نامىستى، (تابالدىرىق اتتاماي ەتەگىنىڭ تۇرىلمەگەن) قاناعاتشىل، اۋلەتتى وتباسىدان (تانىمال، يماندى وتباسىدان)، سۇلۋ جانە جاقىن بولماۋى (قازاق حالقىندا جەتى اتادان بەرى الماۋى) ابزال، مۇستاحاپ امال[2].


[1] بۇحاري ريۋايات ەتكەن، نەكە بابى 15 حاديس.

[2] حامدي دوندۇرەن، دالەلدەرىمەن يسلامعىلىمحالى،  137-139 بەت. 

date04.10.2017readCount3120categoryوتباسىprintباسىپ شىعارۋ