جۇما نامازى اياقتالماي، ايەلدەر بەسىن نامازىن وقۋعا بولا ما؟
ەر ادامدار جۇما نامازىنان شىقپاي تۇرىپ، ايەلدەر بەسىن نامازىن وقۋعا بولا ما؟

ايەل ادامدا جانە وزدەرىنە جۇما نامازى پارىز سانالمايتىن ناۋقاس ادامدار ۋاقىت كىرگەننەن كەيىن، يمام جۇما نامازىن بىتىرمەي تۇرىپ ٴوز ۇيىندە بەسىن نامازىن وقي بەرۋىنە بولادى.

وزدەرىنە جۇما نامازى پارىز بولماعاندار قالادا نەمەسە قالا ۇكىمىندە سانالاتىن ٴبىر جەردە بەسىن نامازىن جاماعاتپەن وقۋى ماكرۇھ بولادى. وزدەرى جەكە وقۋ كەرەك.

وزىنە جۇما نامازى پارىز بولعان ادام، ٴۇزىرسىز (سەبەپسىز) جۇما نامازىنا بارماي، يمام جۇما نامازىن بىتىرمەي تۇرىپ ٴوز ۇيىندە سول كۇنگى بەسىن نامازىن وقيتىن بولسا حانافي ٴمازھابىنىڭ پىكىرىنشە بۇل نامازى جارامدى، ٴبىراق جۇماعا بارماعانى ٴۇشىن كۇناھار بولادى.

باسقا ٴۇش ٴمازھاب پەن حانافيلاردان يمام ٴزۇفاردىڭ كوزقاراسى بويىنشا ٴدال جۇما نامازى ۋاقىتىندا وقىعان بەسىن نامازى جارامسىز. جۇما نامازى بىتكەننەن كەيىن قايتا وقۋى كەرەك («ٴمارعيناني، حايدايا، i، 90-91).

date24.02.2017readCount8428categoryنامازprintباسىپ شىعارۋ