كرەم جاعۋ ورازانى بۇزا ما؟
اسسالاۋماعالەيكۋم! قاسيەتتى رامازان ايى بارشامىزعا مۇباراك بولسىن! سىزدەردەن سۇرايىن دەگەنىم، اۋزى بەرىك ادامعا كرەم جاعۋعا بولادى ما؟ دەنەگە سىرتتان ەنگەن نارسە ورازانى بۇزادى دەگەن ەستىپ ەم. كرەم تەرىگە ٴسىڭىپ كەتەدى ەمەس پە؟ گۇلنۇر.

 

ۋا الەيكۋم اسسالام!

تەرىدەگى ۇساق تەسىكتەر ارقىلى ەت پەن تەرىنىڭ اراسىنا سىڭەتىن زاتتار ورازانى بۇزبايدى. مىسالى، كرەم جاعۋ، ماي جاعۋ، سۋدىڭ ىشىندە ۇزاق تۇرۋ، جارانىڭ بەتىنە ٴدارى تاڭۋ ت.ب. تەك كرەم نە مايدى جاققان كەزدە تىم قالىنداتپاعان ٴجون. سەبەبى، قالىڭ جاعىلعان كرەم نە ماي دارەت العاندا سۋدى تەرىگە جەتكىزبەۋى مۇمكىن. ال، تەرىگە سۋ تيمەگەن سوڭ دارەت دۇرىس بولمايدى. 

ابدۋسامات قاسىم
date09.06.2016readCount9174categoryرامازانprintباسىپ شىعارۋ