ماسساج جاساتۋدىڭ ۇكىمى قانداي؟
اسسالامۋ الەيكۋم! ماسساج جاساتۋعا بولا ما؟ ونىڭ قانداي تالاپتارى مەن تىيىمدارى بار؟

ۋا الەيكۋم اسسالام!

دەنەگە ماسساج جاساتۋدىڭ ەكى ٴتۇرى بار:

1.مەديسينالىق ماسساج

مەديسينالىق ماسساج – ادامنىڭ جالپى دەنساۋلىعى ٴۇشىن نەمەسە بەلگىلى ٴبىر دەنە مۇشە بۇلشىق ەتىنىڭ جاراقات نەمەسە سوققىدان كەيىن تەز قالپىنا كەلتىرۋ ٴۇشىن جاسالاتىن ماسساج. ماسساجدىڭ بۇل ٴتۇرىن ەمحانا سياقتى مەديسينالىق ورتالىقتار كورسەتەدى. ەمدىك ماسساجعا قويىلاتىن تالاپتار تومەندەگىدەي:

 • ەمدەۋ بارىسىندا اۋرەتكە قاراۋ جانە قول تيگىزۋگە رۇقسات ەتىلمەيدى. ەر كىسىنىڭ اۋرەتى: تىزە مەن كىندىك اراسى، ال ايەلدىڭ اۋرەتى: بەت-جۇزى، قوس الاقانى جانە توبىقتان تومەن اياقتارىنان باسقا دەنەسى تۇگەلدەي اۋرەت;
   
 • ەر ادامدى ەركەك دارىگەر، ايەلدى ايەل دارىگەر قاراپ ەمدەۋى ٴتيىس;
   
 • ەمدىك ٴۇشىن ناۋقاستىڭ اۋرەتىنە قاراۋ جانە قول تيگىزۋ قاجەت بولسا، اعزانىنا تەك كەرەكتى مولشەردە عانا اشۋعا جانە قول تيگىزۋگە رۇقسات. يمام ناۋاي: «قاجەتتىلىك رەتىندە بەت-جۇزى مەن قوس قولىنا قاراۋ جەتكىلىكتى. ال، ادامنىڭ باسقا مۇشەسىنە قاراۋى قاجەتتىلىككە قاراي بەلگىلەنەدى[1]»، – دەيدى;
   
 • ايەلدى ەمدەيتىن ايەل دارىگەر بولماعان جاعدايدا ەمدەلۋشى ايەلدىڭ جانىندا جاقىن تۋىسى نەمەسە ٴبىر ايەلدىڭ بولۋى قاجەت.

2.كەمەلدىك ماسساجى

كەمەلدىك ماسساج – دەنە مۇشەنى سەرگىتۋ، راقات بەرۋ، پيللينگ سياقتى ماقساتتا جاسالاتىن ماسساج. ماسساجدىڭ بۇل تۇرىنە قاتىستى مىناداي تالاپتار بار:

 • ايەل ماماننىڭ ەر كىسىگە نەمەسە ەر ماماننىڭ ايەلگە ماسساج جاساۋى بۇتىندەي جانە تۇبەگەيلى تىيىم سالىنادى. بۇل – ۇلكەن كۇنا. زينانىڭ ٴبىر ٴتۇرى. پايعامبارىمىز (س.ع.س.): «...كوزدىڭ زيناسى – قاراۋ، قۇلاقتىڭ زيناسى – ەستۋ، ٴتىلدىڭ زيناسى – سويلەۋ، قولدىڭ زيناسى – ۇستاۋ...[2]»، – دەگەن;
   
 • ەر مامان ەر كىسىگە ماسساج جاساۋى. ەركەك مامان ەر كىسىنىڭ اۋرەتىنە قاراماي جانە قول تيگىزبەي ماسساج جاساۋىنا رۇقسات.
   
 •  ايەل مامان ايەل كىسىگە ماسساج جاساۋى. ايەل مامان ايەل كىسىنىڭ اۋرەتىنە قاراماي جانە قول تيگىزبەي ماسساج جاساۋىنا رۇقسات.


[1] راۋدات توليبين، 5/276
[2] بۇحاري، مۋسليم

رۋسلان كامباروۆ
date24.03.2016readCount8391categoryمەديسيناprintباسىپ شىعارۋ