ناماز ۇستىندە كۇلۋ دارەتتى بۇزا ما؟
اسسالامۋ الەيكۋم! ەستۋىمشە، دارەتتى تەك دەنەدەن شىققان ٴناجىس بۇزادى. ارينە، ناماز ۇستىندە كۇلۋ دەگەن ٴسوز قۇلاققا ەرسى ەستىلەدى. دەگەنمەن، نامازدا كۇلۋ دارەتتى بۇزا ما؟

ۋا الەيكۋم اسسالام!

ناماز ۇستىندە كۇلۋ ٴوزى عانا ەستيتىن جانە جانىنداعى ادام دا ەستيتىندەي بولۋى مۇمكىن. ەگەر ٴوزى عانا ەستيتىندەي ەتىپ كۇلسە، نامازى بۇزىلادى، دارەتى بۇزىلمايدى. ال، وزىنەن بولەك جانىنداعى ادامعا دا كۇلكىسى ەستىلسە، نامازىمەن قوسا دارەتى دە بۇزىلادى. ال، داۋىسى شىقپاي، تەك ەزۋ تارتىپ جىميسا، دارەتى تە، نامازى دا بۇزىلمايدى[1].

بۇعان نەگىز – ٴابۋ ھۋرايرا، عيمران بين حۋساين جانە ٴابۋ مۇسا اشعاري (اللا بارشاسىنان رازى بولسىن) ريۋايات ەتكەن حاديستەر. بۇل حاديستە: «اللا ەلشىسى (س.ع.س.) ادامدارمەن بىرگە ناماز وقىپ تۇرعان. كەنەت ٴبىر كىسى كىرىپ، مەشىتتەگى شۇقىرعا قۇلاق ٴتۇستى. ونىڭ كوزى كورمەيدى ەكەن. سوندا، ناماز ۇستىندە كوپ ادامدار كۇلىپ جىبەردى. اللا ەلشىسى (س.ع.س.) كىم كۇلگەن بولسا دارەتىن قايتا الىپ، نامازىن قايتا وقۋدى بۇيىردى[2]»، – دەلىنگەن.

قورىتا ايتقاندا، ناماز وقۋشى ٴوزى عانا ەستيتىندەي كۇلسە، نامازى بۇزىلادى. ال، جانىنداعى كىسى ەستىسە، نامازىمەن بىرگە دارەتى دە بۇزىلادى.[1] ۋبايدۋللا بين ماسعۇد، مۇحتاسار ۋيقايا ماعا شارح يحتيسار ريۋايا، 33-بەت
[2] داراقۇتني، تاباراني

رۋسلان كامباروۆ
date18.02.2016readCount7245categoryنامازprintباسىپ شىعارۋ