اراق ىشكەننىڭ 40 كۇن نامازى قابىل بولماي ما؟
اسسالاۋماعالەيكۋم!  اراق ىشىلەتىن ورىندا وتىرساڭ، 40 كۇندىك نامازىڭ قابىل بولمايدى دەگەن راس پا؟ سوندا قوناققا بارۋعا بولماي ما؟ ايجان ماگدەن

ۋاعالەيكۋم اسسالام!

اراق ىشكەن جاننىڭ 40 كۇن بويى نامازى قابىل بولمايتىندىعى جايلى ابدۋللا بين ومار (ر.ا.) بىلاي دەپ ريۋايات ەتەدى: «كىمدە-كىم اراق ىشسە، اللا تاعالا ونىڭ قىرىق كۇن نامازىن قابىل ەتپەيدى. ەگەر تاۋبە ەتسە، اللا ونى كەشىرەدى. ال، قايتا اراق ىشسە، اللا تاعالا ونىڭ قىرىق كۇن نامازىن قابىل ەتپەيدى. ەگەر تاۋبە ەتسە، اللا ونى كەشىرەدى. ەگەر قايتا اراق ىشسە، اللا تاعالا ونىڭ قىرىق كۇن نامازىن قابىل ەتپەيدى. تاۋبە ەتسە، اللا ونى كەشىرەدى. ٴتورتىنشى رەت اراق ىشسە، اللا تاعالا ونىڭ قىرىق كۇن نامازىن قابىل ەتپەيدى. تاۋبە ەتسە، تاۋبەسىن دە قابىل ەتپەيدى. وعان حابال وزەنىنەن ىشكىزەدى»، – دەدى. ادامدار: «ۋا، ٴابدۋراحمان اكەسى! حابال وزەنى دەگەن نە؟» –دەپ سۇرايدى. «توزاقتىقتار ىرىڭىنەن پايدا بولعان وزەن»، – دەدى[1]».

يمام ٴان-ناۋاۋي (ر.ا.): «راسىندا، ٴار قۇلشىلىققا ەكى جاقتاما قارالادى. ٴبىرىنشىسى ورىنداۋشىنىڭ پارىزىن وتەۋى بولسا، ەكىنشىسى – ساۋاپقا كەنەلۋى. حاديستە «ناماز قابىل بولمايدى» دەپ ساۋابى بولمايتىندىعىن ايتۋدا»، – دەپ تۇسىندىرگەن.

اراق-شاراپ قويىلعان ورىندا وتىرۋعا بولمايدى. بۇل جايىندا پايعامبارىمىزدىڭ (س.ع.س.) ساحابالارىنىڭ ٴبىرى ومار يبن حاتتاب (ر.ا.) مىناداي ٴسوز ەستىگەنىن جەتكىزەدى: «كىمدە-كىم اللاعا جانە اقىرەت كۇنىنە يمان كەلتىرسە، اراق قويىلعان داستارقانعا وتىرماسىن[2]».

مۇسىلمان جان وسى سەكىلدى تىيىم سالىنعان ىس-ارەكەتتى كورسە، ونى توقتاتۋى – پارىز. ال، شاماسى كەلمەيتىن بولسا، ٴوزى ونداي جەردەن كەتۋى قاجەت.

بىردە «ٴادىل حاليفا» دەپ تانىلعان ومار بين ٴابدۋلازيزدىڭ (ر.ا.) الدىنا  اراق ٴىشىپ ۇستالعانداردى الىپ كەلەدى. ايىپتىلارعا دۇرە سوعۋعا بۇيىرىلادى. الىپ كەلگەن ساقشىلار: «مىنا پالەنشەنىڭ اۋزى بەرىك ەكەن»، – دەپ، ارالارىنداعى بىرەۋدىڭ ىشپەگەنىن ايتادى. سوندا حاليفا: «دۇرە سوعۋدى سول اۋزى بەرىك ادامنان باستاڭدار. سەندەر قۇران كارىمدە: «انىعىندا، ول سەندەرگە كىتاپتا: «اللانىڭ اياتتارىنا قارسى كەلىپ، كەلەكە ەتكەنىن ەستىگەندەرىڭدە، بۇدان باسقا سوزگە اۋىسپايىنشا، ولارمەن بىرگە وتىرماڭدار، ايتپەسە، سەندەر دە سونداي بولاسىڭدار»، – دەپ ۇكىم ٴتۇسىردى...[3]»، – دەگەن اياتىن بىلمەيسىڭدەر مە؟» – دەپ، ىشپەسە دە، سول جەردە بولعاندىقتان جازالاۋعا بۇيىرعان ەكەن.[1] تيرميزي
[2] احمەد
[3] نيسا سۇرەسى، 140-ايات

date29.01.2015readCount12223categoryنامازprintباسىپ شىعارۋ