سۋ جوق كەزدە قارمەن دارەت الۋعا بولا ما؟

دارەت الاردا جۋىلۋى ٴتيىس بولعان اعزالاردى جۋۋ پارىز. ويتكەنى، اللا تاعالا قۇران كارىمدە: «ٴاي مۇمىندەر! نامازعا تۇراردا جۇزدەرىڭدى جانە قولدارىڭدى شىنتاققا دەيىن جۋىڭدار. باستارىڭا ٴماسىح تارتىڭدار جانە اياقتارىڭدى ەكى توبىققا دەيىن جۋىندار»[1]، – دەگەن. 

ال، سۋ بولماي، قارمەن دارەت الساڭىز، وندا جۋۋ پارىز بولعان اعزالاردى،  قارمەن ىسقىلاعاندا قار ەرىپ، كەمى ەكى-ۇش تامشى سۋ اعۋى كەرەك. سوندا عانا دارەت جارامدى بولىپ ەسەپتەلەدى. ال قارمەن ىسقىلاعاندا سۋ تامشىلاماسا، وندا ول دارەت العان بولىپ ەسەپتەلمەيدى.[2] سەبەبى، ول جۋىلعان بولىپ سانالمايدى.

[1] مايدا سۇرەسى – 6 ايات.
[2] ٴال كاساني، بادايعۋس سانايع، 1 –توم، 92 بەت.
ابدۋسامات قاسىم
date28.12.2012readCount6428categoryعۇسىل-دارەتprintباسىپ شىعارۋ