نامازدى قاي ۋاقىتتا وقىعان ابزال؟
اسسالامۋ الەيكۋم!
نامازدى قاي ۋاكىتتا وقىعان دۇرىس، ناماز كىرە سالىسىمەن با، الدە ورتاسىندا ما؟ قاي كەزدە ساۋابى كوبىرەك بولادى؟

ۋا الەيكۋم اسسالام!
يبن ماسعۋد (ر.ا.): «مەن اللا ەلشىسىنەن (س.ع.س.): «امالداردىڭ قايسى ٴبىرى اللا تاعالاعا ۇنامدىراق»،-دەپ سۇرادىم. پايعامبارىمىز (س.ع.س.): «ۋاقىتىندا وقىلعان ناماز»،-دەپ جاۋاپ بەردى...[1]»،-دەپ ريۋايات ەتەدى.
جابيردەن (ر.ا.) اللا ەلشىسىنىڭ (س.ع.س.) نامازى جايلى سۇراعان كەزدە: «ول كىسى بەسىندى كۇن ىستىق كەزدە وقيتىن، ەكىنتىنى كۇن رايى دا، ىستىعى دا قايتپاي وقيتىن، اقشامدى كىرە سالا، قۇپتاندى ادامدار كوپ بولسا جىلدامداتىپ، ال از بولسا كەشىكتىرىپ وقيتىن، ال تاڭ نامازىن قاراڭعى ۋاقىتتا وقيتىن[2]»،-دەپ ايتقان ەكەن. حاديستە كورسەتىلگەن ۋاقىتتار نامازدىڭ كىرگەن مەزگىلىن بىلدىرەدى. نامازداردى ٴوز ۋاقىتىندا وقىعان جاقسى. دەگەنمەن، بۇل بەس ۋاقىت نامازدىڭ مۇستاحاپ ۋاقىتتارى بار، ولار:
1. تاڭ نامازىن تاڭ بوزارىپ، اينالا جارىق بولىپ كەتكەندە وقىعان ابزال. تاڭ جارىق بولىپ كەتۋ – سۇننەت قىراعاتپەن وقىپ، نامازى بۇزىلعاندىقتان دارەتىن الىپ، سۇننەت قىراعاتپەن قايتا وقىعاندا كۇن شىعىپ كەتۋ ٴقاۋىپى بولمايتىنداي ۋاقىتتى قامتيدى;
2. بەسىن نامازىن جازدا كەشتەۋ، ال قىستا ەرتەرەك وقىعان مۇستاحاپ;
3. ەكىنتى نامازىن كۇن بۇزىلماسا قىسى-جازى كەشتەۋ وقىعان جاقسى;
4. اقشام نامازىن جاز ماۋسىمىندا دا، قىس اۋاسىندا دا ەرتەرەك وقىعان ابزال;
5. قۇپتان نامازىن ٴتۇننىڭ ۇشتەن ٴبىر بولىگىنە دەيىن كەشىكتىرىپ وقۋ مۇستاحاپ[3].[1] بۇحاري
[2] بۇحاري، مۋسليم، يبن ماجاھ، ٴابۋ داۋد
[3] تاسھيل ٴاد-دارۋري، 34-بەت

date14.10.2014readCount17996categoryنامازprintباسىپ شىعارۋ