«باۋىرلاستار زيراتى» دەگەن دۇرىس پا؟
اسسالامۋ الەيكۋم!
ۇلى وتان سوعىسى كەزىندە ٴبىر قابىرگە بىرنەشە ادام جەرلەگەنى جايلى ايتىلىپ جاتادى. وسىعان شاريعات تۇرعىسىنان رۇقسات پا؟

ۋا الەيكۋم اسسالام!
ٴبىر قابىرگە تەك ٴبىر ٴمايىت قانا جەرلەنۋى كەرەك. ال، قاجەتتىلىك تۋىنداعان جايدايدا ٴبىر قابىرگە بىرنەشە ٴمايىت جەرلەۋگە شاريعات رۇقسات ەتەدى. بۇعان پايعامبارىمىزدىڭ (س.ع.س.) ۋحۋد شايقاسىنىڭ شاھيدتەرىن ورتاق قابىرگە جەرلەگەنى دالەل بولا الادى. وسى ادىسپەن جەرلەۋ بارىسىندا، ٴبىر جىنىستى ادامدار بولسا دا ولاردىڭ اراسىن تاس، كەسەك سياقتى زاتپەن ٴبولىپ وتىرۋ قاجەت.

يمام ٴابۋ باكىر ساراحسي (ر.ا.): قاجەتتىلىك تۋىنداعان جاعدايدا ٴبىر قابىرگە 2 جانە ودان دا كوپ ٴمايىتتى جەرلەۋگە بولادى. پايعامبارىمىز (س.ع.س.) ۋحۋد كۇنى شاھيد بولعان ساحابالاردى وسىلايشا جەرلەۋگە بۇيرىق بەرىپ: «ٴقابىر قازىڭدار، كەڭ ەتىڭدەر، ٴاربىر قابىرگە ەكى نەمەسە ٴۇش ادامنان قويىڭدار. ەڭ كوپ قۇران جاتتاعانىن ٴبىرىنشى قويىڭدار[1]»،-دەگەن.

ال، بەيبىت ومىردە وبا سەكىلدى اۋرۋدان، ٴورت نەمەسە سۋ تاسقىنى سياقتى تابيعي اپاتتاردان كوپ ادام قايتىس بولىپ، ولاردى جەكە-جەكە جەرلەۋگە مۇمكىندىك بولماسا ٴبىر قابىرگە ەكى، ٴۇش نەمەسە ودان كوپ ٴمايىتتى جەرلەۋگە رۇقسات ەتىلەدى. بىرنەشە ادام جەرلەنگەن جاعدايدا قۇبىلا جاققا ەر كىسى، ودان كەيىن بالا، ودان كەيىن شارانا، ال ودان كەيىن ايەل جەرلەنەدى. ٴاربىر ەكىنشى مايىتتەن كەيىن توپىراقپەن بوگەت جاسالادى. سوندا بۇل ەكى ٴقابىر ورنىنا جۇرەدى.[1] ٴال-مابسۋت، 1-توم، ٴ2-بولىم، 60-بەت

date06.05.2014readCount6421categoryجانازاprintباسىپ شىعارۋ