قىزىل يەك (دەسنا) قاناسا، دارەت بۇزىلا ما؟
اسسالاۋماعالەيكۋم ۋا راحماتۋللاھ! مەنىڭ قىزىل يەگىم (دەسنى) قاناي بەرەدى. دارەت العانىمدا اۋىزىمدى جۋۋ بارىسىندا تۇكىرسەم، قاناپ كەتە بەرەدى. بىرەۋلەر «قان شىققاننان دارەت بۇزىلمايدى» دەيدى. ٴمازھاب بويىنشا قالاي، دالەلى بار ما؟ رۇستەم.

ۋاعالەيكۋمۋسسالام ۋا راحماتۋللاھي ۋا باراكاتۋھ! رۇستەم، حانافي ٴمازھابى بويىنشا، دەنەدەن قان، ٴىرىڭ نەمەسە سۋ شىعىپ، اينالاسىنا جايىلعان بولسا، ول دارەتتى بۇزادى. بۇعان دالەل پايعامبارىمىز (س.ا.ۋ): «بارلىق «اققان قان» سەبەپتى دارەت كەرەك»[1]، – دەگەن. حاديس بويىنشا، دارەتتىڭ بۇزىلۋى ٴۇشىن قان نە ٴىرىڭنىڭ شىققان جەرىنەن اعۋى شارت. ال، تەك جارا بەتىندە كورىنىپ، شەت-شەتىنە جايىلماسا، دارەتتى بۇزبايدى [2].   

اۋىزدان شىققان قانعا كەلەر بولساق، جوعارىدا ايتقانىمىزداي  دارەتتىڭ بۇزىلۋى ٴۇشىن قاننىڭ اعۋى شارت. ال، اۋىزداعى قاننىڭ اققان، اقپاعانىن تۇكىرىككە قاراپ بىلەمىز. ەگەر تۇكىرىكتىڭ جارتىسىنان كوبى قان بولسا، ول كەزدە دارەت بۇزىلادى. ال، جارتىسىنان از بولسا، دارەت بۇزىلمايدى.[3]وسى قاعيداعا سۇيەنسەك، قىزىل يەكتەن اققان قان تۇكىرىكتىڭ جارتىسىنان از بولسا، دارەتىڭىز بۇزىلعان بولىپ ەسەپتەلمەيدى.

[1] دارۋقۋتني – 571.
[2] حيدايا – 1/35 بەت.
[3] ٴال-مايداني، ٴلۇباب – 1/12 بەت; ٴال-ماۋسۋلي، ٴال-يحتيار – 1/52بەت.
ابدۋسامات قاسىم
date16.09.2013readCount13689categoryعۇسىل-دارەتprintباسىپ شىعارۋ