ٴ ٴ ٴ ٴ ٴولi تۋعان بالاعا جانازا وقىلا ما؟ - muslim.kz
ٴولi تۋعان بالاعا جانازا وقىلا ما؟

حانافي ٴمازحابى بويىنشا، ىشتەن شىققان شاقالاق ٴتىرى تۋىلىپ، ارتىنشا شەتىنەسە، وعان ات قويىلادى دا، جۋىلىپ، كەبىندەلىپ، جانازا نامازى وقىلادى.  ال بالا ٴولى تۋسا، ونى جۋماي، اق ماتاعا وراپ، كومۋ كەرەك. بۇعان جانازا نامازى وقىلمايدى[1]. بۇل جايىندا ارداقتى پايعامبارىمىز (س.ا.ۋ.): «شاقالاق تۋعاندا داۋىس شىعارىپ، (ارتىنشا شەتىنەپ كەتسە)، ول جۋىلىپ، جانازا نامازى وقىلادى.. ال ەگەر داۋىس شىعارماسا (ياعني، ٴولى تۋسا)، جۋىلمايدى وعان ناماز وقىلمايدى..[2]»، – دەگەن.

[1] a) ٴال كاساني – 2/312
      ٴا) مارعيناني، حيدايا – 1/148 بەت. بابۋل جانايز
      ب) ماۋسۋلي، يحتيار – 1/316 بەت
[2] تيرميزي -3503.
ابدۋسامات قاسىم
date14.02.2013readCount7121categoryجانازاprintباسىپ شىعارۋ