تاۋبە ەتۋدىڭ ماڭىزدىلىعى - قۋات ەرعالي ۇلى

ازىرەت سۇلتان مەشىتىندەگى جۇما ۋاعىزى
تاقىرىپ: تاۋبە ەتۋدىڭ ماڭىزدىلىعى
ۋاعىز ايتۋشى: قۋات ەرعالي ۇلى
كۇنى: 28-12-2012

جۇكتەپ الۋ:    .mp4   .mp3
comments powered by hypercomments