تاقۋالىق - قۋات ەرعالي ۇلى

ازىرەت سۇلتان مەشىتىندەگى جۇما ۋاعىزى
تاقىرىپ: تاقۋالىق
ۋاعىز ايتۋشى: قۋات ەرعالي ۇلى
كۇنى: 23-11-2012

جۇكتەپ الۋ:    .mp4   .mp3
comments powered by hypercomments