بالالارعا بازارلىق - تاماقتانۋ ادەبى [راديو حابار]

رەداكتورى: ەسبول اتاقۇلوۆ

ٴماتىندى وقىعاندار: دارىن پرەكەش، اقگۇل جارىلعاسىن

دىبىسىن ۇيلەستىرگەن: نۇرمات تالعات ۇلى

جۇكتەپ الۋ:   .mp3
comments powered by hypercomments