بالالارعا بازارلىق - رەنجىسكەندەردى تاتۋلاستىرۋ [راديو حابار]

رەداكتورى - ەسبول اتاقۇلوۆ

ٴماتىندى وقىعاندار - دارىن پرەكەش، اقگۇل جارىلعاسىن

دىبىسىن ۇيلەستىرگەن - نۇرمات تالعات ۇلى

جۇكتەپ الۋ:   .mp3
comments powered by hypercomments