انار جانە ونىڭ پايداسى

لاتىن تىلىنەن اۋدارعاندا «granatus» «ٴداندى داقىل» دەگەن ماعىنانى بىلدىرەدى. انار جەمىسىنىڭ قۇرامىندا ا، ۆ، س، ە  دارۋمەندەرى مەن كاليي، يود، تەمىر، كرەمنيي، كالسيي سياقتى مينەرالدار كوپتەپ كەزدەسەدى. انار كۇش-قۋات بەرىپ، ٴشولدى جانە شارشاعاندى باسادى. دەنەنى، جۇرەكتى، اسقازاندى جانە ٴتىس ەتتەرىن قۋاتتاندىرادى، ارتەريالىق قىسىمدى تۇسىرەدى، اسقازاننىڭ قابىنۋى، اۋىز جاراسى ٴۇشىن پايدالى. يممۋنيتەت جۇيەسىن كۇشەيتەدى. قاتەرلى ىسىك جاسۋشالارىنىڭ دامۋىنا كەدەرگى بولىپ، دەنەنى قورعايدى. قانداعى حولەستەرين دەڭگەيىن جانە قان قىسىمىن تۇسىرەدى. تامىردىڭ بىتەلۋىن الدىن الىپ، تامىرلاردى اشادى. وسىنداي قاسيەتتەرى ەن جۇرەك پەن تامىر اۋرۋلارىنا قارسى قورعان بولادى. قانداعى قانت مولشەرىنىڭ دەڭگەيىن تەپە-تەڭدىكتە ۇستاپ، قانت ديابەتى اۋرۋلارىنا پايدالى بولىپ كەلەدى. تەرى اۋرۋلارىنا دا پايدالى. انار شىرىنى داۋىستىڭ شىعۋىنا كومەكتەسەدى.

ەم رەتىندە انار جيدەگى، قابىقتارى، اعاشىنىڭ تامىرلارى، تامىرىنىڭ قابىقتارى جانە بۇتاقتارى قولدانىلادى.بۇل جەمىستى جەدەل ىشەك، ٴزار شىعارۋ جولدارىنىڭ اۋرۋلارىن، قانازدىقتى، جۇقپالى تەرى اۋرۋلارىن ەمدەۋگە پايدالانادى. انار جيدەگى، قابىقتارى، اعاشىنىڭ تامىرلارى مەن بۇتاقتارى مەن تامىرىنىڭ قابىقتارى قولدانىلادى. بۇل جەمىستى جەدەل ىشەك، ٴزار شىعارۋ جولدارىنىڭ اۋرۋلارىن، قانازدىقتى، اتەروسكلەروزدى، باسپا مەن جۇقپالى تەرى اۋرۋلارىن ەمدەۋگە پايدالانادى. كەپتىرىلگەن اناردان قايناتىلعان شاي جۇيكە جۇيەسىن تىنىشتاندىرادى. سۋىق دەرتىنە شالدىققاندار كۇنىنە ٴبىر كەسە انار شىرىنىن ٴبىر قاسىق بال ارالاستىرىپ ٴىشۋى كەرەك. اناردىڭ قابىعىن سۋعا قايناتىپ، بۇل قوسپانى اۋىزىن شايىپ وتىرسا، ٴتىس جەگىسىنىڭ الدىن الۋعا بولادى. شاشىڭىز ٴجيى تۇسەتىن بولسا، تەرشەڭ بولساڭىز، وسى قايناتپانى پايدالانىڭىز.

date07.03.2018readCount1387printباسىپ شىعارۋ