ٴ زىنداننان قۇتقارعان 5 ٴدارى - muslim.kz
زىنداننان قۇتقارعان 5 ٴدارى

ٴبىر حان ۋازىرىنە اشۋلانىپ، ونى زىندانعا وتىرعىزىپ، تەك قانا قارا نان سۋ بەرىلۋىن ٴامىر ەتەدى. كۇندەر ۇزاپ بارا جاتقانعا قاراماستان، ٴۋازىردىڭ شاعىمدانباي، مويىنسۇنىپ وتىرعانىن بايقاعان حان زىندانعا بارىپ ٴۋازىردى الدىنا الىپ كەلۋدى بۇيىرادى.

جەگەنى تەك قارا نان، ىشكەنى قارا سۋ بولسا دا، ٴۋازىردىڭ نارازىلىق كورسەتپەي قالايشا سابىر ساقتاي العانىن بىلگىسى كەلەدى:

– مارتەبەلىم، مەنىڭ بەس ٴدارىم بار، سولاردى ٴىشىپ ٴجۇرمىن.

پاديشاح «قارا ناننان باسقا ەشنارسە بەرىلمەسىن» دەگەن ٴامىرىن كومەكشىلەرى ورىنداماعانىنا قاتتى اشۋلانادى. ۋازىرگە:
– قايدا ول دارىلەر؟ كورسەت ماعان! – دەپ دۇرسە قويا بەرەدى. سوندا ٴۋازىر:

– ٴبىرىنشى ٴدارىم – تاۋەكەل! ياعني، اللاعا يمان ەتىپ، ىستەرىمدى وعان تاپسىردىم.

ەكىنشى ٴدارىم – تاعدىرعا ريزاشىلىق «جازمىشتان وزمىش جوق». ماڭدايىما جازىلعانداردىڭ بارىنە كونىپ، ەش شاعىمدانبايمىن.

ٴۇشىنشى ٴدارىم – سابىر.

ٴتورتىنشى ٴدارىم – قاناعات! جاعدايى مەنىكىنەن دە جامان بولعانداردى ويلايمىن دا، شۇكىر ەتەمىن.

بەسىنشى ٴدارىم – ٴۇمىت! قايتكەن كۇندە دە ٴبىر كۇنى بۇل زىنداننان شىعاتىنىما ٴۇمىتتىمىن،» - دەپ بەس ٴدارىسىن ايتىپ، حاندى تاڭ قالدىرعان ەكەن.

date31.01.2018readCount1797printباسىپ شىعارۋ