ٴمۇمىن مەن كاپىردىڭ جان تاپسىرۋى

جان الۋدىڭ باسى – اجالدىڭ كەلۋى. اجال كەلسە، جان الىنادى. ادام بالاسى ٴۇشىن مۇنان قۇتىلۋدىڭ ەشقانداي ايلا-شاراسى جوق. ول وسى ساتتە جان تاپسىرۋعا ٴماجبۇر بولادى. بۇل تۋرالى قۇدىرەت يەسى: «ول قۇلدارىنان ۇستەم. سەندەرگە ساقتاۋشى (پەرىشتەلەردى) جىبەرەدى. بىرەۋلەرىڭە ٴولىم كەلسە، ەلشىلەرىمىز (ياعني، پەرىشتەلەرىمىز) ونىڭ جانىن الادى جانە ەش كەمشىلىك جىبەرمەيدى»، – دەگەن.

ال، ەندى، ادام جانى (رۋح) قالاي الىنادى؟ بۇل كورىنىستى، ودان كەيىن دە بولاتىن احۋالداردى جانە ٴقابىر جاعدايى مەن رۋحتىڭ اسپانعا كوتەرىلۋىن سيپاتتاعان حاديستەر كوپ.

ٴمۇمىننىڭ جان تاپسىرۋى

بارا يبن ازيبتان (ر.ا.) ريۋايات ەتىلگەن حاديستە پايعامبارىمىز (س.ع.س.): «راسىندا، ٴمۇمىن پەندە دۇنيەدەن اتتانىپ، اقىرەتكە بارارىندا وعان كوكتەن جۇزدەرى اپپاق كۇن سياقتى پەرىشتەلەر تۇسەدى. ولاردا جانناتتىڭ كەبىندەرىنەن ٴبىر كەبىن جانە جانناتتىڭ ٴيىسسۋلارىنان ٴبىر ٴيىسسۋ بولادى. (پەرىشتەلەر كەلىپ) ونىڭ كوز الدىندا وتىرادى. سوسىن ٴولىم پەرىشتەسى كەلەدى دە، ونىڭ باس جاعىنا وتىرىپ: «ەي، قوش كورىلگەن ٴناپسى! اللانىڭ كەشىرىمى مەن رازىلىعىنا قاراي شىق!» – دەيدى. رۋح ىدىس ەرنەۋىنەن اققان ٴبىر تامشى سۋداي اعىپ شىعادى. ٴسويتىپ، (پەرىشتە) ونى الادى»، – دەگەن.

ٴمۇمىن ادامنىڭ جانى وسىنداي كورىنىستە الىنادى. البەتتە، ولار ٴۇشىن جان تاپسىرۋ جەڭىلىرەك. پەرىشتەلەر ٴمۇمىندى كوڭىلى سايابىر تاۋىپ قورىقپاس ٴۇشىن ٴولىم الدىندا سۇيىنشىلەيدى. بۇل جايىندا قۇران كارىمدە: «راسىندا: «راببىمىز اللا!» – دەپ، سوسىن تۋرا بولعاندار; ولارعا پەرىشتەلەر تۇسەدى دە: «قورىقپاڭدار دا قايعىرماڭدار! سەندەرگە ۋادە ەتىلگەن جاننات ارقىلى قۋانىشقا بولەنىڭدەر. ٴبىز دۇنيە تىرشىلىگىندە دە، اقىرەتتە دە دوستارىڭبىز. سەندەرگە وندا (جانناتتا) كوڭىلدەرىڭ كوكسەگەن نارسەلەر بار. سونداي-اق سەندەرگە تىلەگەن نارسەلەرىڭ بار. (بۇل) اسا كەشىرىمدى، وتە مەيىرىمدى (اللا) تارابىنان ٴبىر سىيلىق»، – دەيدى»، – دەپ باياندالادى. عۇلامالار «بۇل اياتتار پەرىشتەلەردىڭ ٴولىم الدىندا ٴمۇمىندى سۇيىنشىلەيتىندىگىن بايانداي كەلگەن» دەيدى.

كاپىردىڭ ٴجانتاسىلىم ەتۋى

كاپىر مەن زالىم ادامنىڭ ٴجانتاسىلىم ەتۋى اسا اۋىر جاعدايدا وتەدى. بۇل جايىندا پايعامبارىمىز (س.ا.س.): «راسىندا، كاپىر پەندە دۇنيەدەن كەتىپ، اقىرەتكە بارارىندا وعان كوكتەن جۇزدەرى قارا ٴتۇستى، دورەكى، قاتىگەز پەرىشتەلەر تۇسەدى. ولارمەن بىرگە توزاقتان «ماسۋح» بولادى. (پەرىشتەلەر) ونىڭ كوز الدىنا كەلىپ وتىرادى. ودان سوڭ ٴولىم پەرىشتەسى كەلەدى دە، ونىڭ باس جاعىنا وتىرىپ: «ەي، سۇمپايى ٴناپسى! اللانىڭ اشۋ-ىزاسىنا قاراي شىق!» – دەيدى. سول ساتتە ونىڭ رۋحى دەنەسىنەن (اعزا-اعزاسىنا) ٴبولىنىپ تاراپ كەتەدى. (ٴولىم پەرىشتەسى) ونى سۋلى ٴجۇننىڭ اراسىنان تىكەنەكتى بۇتاق سۋىرعانداي ەتىپ سۋىرادى. ونىمەن بىرگە قان تامىرلارى مەن جۇيكە تالشىقتارى بىرت-بىرت ۇزىلەدى»، – دەگەن. دەگەنمەن بۇل جاعدايلاردى جانى شىعىپ جاتقان ادامنىڭ قاسىنداعىلار بايقامايدى. اللا تاعالا بۇل ٴساتتى قۇراندا سيپاتتاپ: «جان جۇتقىنشاققا كەلگەن كەزدە سول ۋاقىتتا سەندەر قاراپ تۇراسىڭدار. نەگىزىندە، ول (ٴولىپ بارا جاتقانعا) ٴبىز جاقىنىراقپىز. ٴبىراق سەندەر كورمەيسىڭدەر»، – دەگەن.

اياتتا باياندالعانداي، ٴبىز ٴۇشىن بۇل جاعداي كومەس. ەگەر ادام بالاسى بۇل جايتتى كوزىمەن كورسە نە سەزىنسە، ونىڭ ومىرگە دەگەن قۇلشىنىسى مۇلدەم جوعالار ەدى. اللا تاعالا: «جوق! ولاي ەمەس! جان القىمعا كەلگەن كەزدە (سوندا): «كىم دەم سالادى؟» – دەلىنەدى. ول، شىن مانىندە، ايىرىلۋ ەكەنىن سەزەدى. بالتىرى بالتىرىنا ايقاسادى. ول كۇنى راببى جاققا ايدالادى»، – دەگەن.

سونداي-اق ٴبادىر شايقاسىندا ولگەن مۇشرىكتەر جايلى قۇران اياتى كەلگەن. وندا اللا تاعالا: «پەرىشتەلەر، سونداي كاپىرلەردىڭ بەتتەرىنە، ارقالارىنا ۇرىپ: «كۇيدىرەتىن ازاپتى تاتىڭدار!» – دەپ جاندارىن العانىن كورسەڭ! بۇل بۇرىنعى ٴوز قولدارىڭمەن ىستەگەندەرىڭنىڭ سالدارىنان. اللا قۇلدارىنا ز ۇلىمدىق ەتۋشى ەمەس»، – دەپ بايانداعان. يبن كاسير جانە وزگە دە كوپتەگەن عالىمدار بۇل ٴسوزدىڭ جالپى كاپىر اتاۋلىعا قاتىستى ەكەنىن ايتقان.

اللا تاعالا كاپىرلەردىڭ جاندارىنىڭ قالاي شىعاتىنىن جانە ولاردىڭ ولىممەن ارپالىسۋىن: «اللانى جالعانعا شىعارعان نەمەسە وزىنە ەشبىر ۋاحي ەتىلمەسە دە: «ماعان ۋاحي ەتىلدى»، – دەگەن جانە: «اللا تۇسىرگەن سياقتىنى مەن دە تۇسىرەم»، – دەگەننەن كىم زالىمىراق؟ (مۇحاممەد!) زالىمداردى ٴولىم ارپالىسىندا پەرىشتەلەر قولدارىن سوزىپ: «جاندارىڭدى شىعارىڭدار! بۇگىن اللاعا قارسى ورىنسىز سويلەگەندەرىڭ، ونىڭ اياتتارىنا مەنمەنسىگەندەرىڭ سەبەپتى قورلاۋشى ازاپپەن جازالاناسىڭدار»، – دەگەندە ٴبىر كورسەڭ!» – دەپ اڭگىمەلەيدى.

«اقىرەت وتكەلدەرى» كىتابىنان
date31.01.2018readCount1265printباسىپ شىعارۋ