شايتاننان قورعانۋ ٴۇشىن التىن كەرەك

تاقۋالىعىمەن تانىلعان قۇلداردىڭ ٴبىرى ٴسۇفيان ٴساۋري بۇ دۇنيەلىك ٴدام-تۇزى تاۋسىلۋعا جاقىن ٴومىرىنىڭ سوڭعى ساتتەرىندە جاستىعىنىڭ استىنان ٴبىر كەسە شىعاردى. ٴىشى تولعان التىن. جانىنداعى دوستارىنا: «مىنانى ساداقا رەتىندە تاراتىڭدار»، – دەدى.

بۇل جايتقا دوستارى تاڭعالا:

– و، توبا! ٴبىز بىلەتىن ٴسۇفيان ٴساۋري بۇ دۇنيەلىك ەش نارسەگە پىسقىرىپ قاراماۋشى ەدى، وسىنشاما بايلىقتى ساقتاپ كەلگەندىگىنىڭ سەبەبى نە بولدى ەكەن؟ – دەپ بىر-بىرىنە قاراستى.

ولاردىڭ تاڭدانىسىن بايقاعان ٴسۇفيان ٴساۋري ٴوز ٴىسىنىڭ استارىن سوندا بىلاي دەپ تۇسىندىرگەن ەكەن:

– مەن بۇل اقشامەن ٴدىنىمدى قورعاشتادىم. شايتان مەن ٴناپسىمنىڭ اۋزىن اشتىرمادىم. قاشان ٴناپسىم مەن شايتان ماعان: «ەي، ٴسىڭىرى شىققان پاقىر، قاشانعى كيەر كيىم مەن ىشەر اسقا جارىماي جۇرە بەرەسىڭ؟ ودان دا اقشا تاپ!» دەپ ماعان دۇنيەلىك جەلىك بەرگەن سايىن مەن ولارعا التىن تولى كەسەمدى كورسەتە ماڭايىما جولاتپاۋشى ەدىم. بۇل التىنداردى مەن سولارعا قارسى قارۋ رەتىندە قولدانىپ كەلدىم...

التىندار ساداقا عىپ ۇلەستىرىلگەننەن كەيىن، ٴسۇفيان ٴساۋري دە الاڭسىز ماڭگىلىككە كوز جۇمدى...

date06.11.2017readCount2768printباسىپ شىعارۋ