ٴوت جولدارىن ەمدەۋ تاسىلدەرى

ٴبىرىنشى قاجەتتى – بال

بالدى، اسىرەسە، باۋىرى جانە ٴوت جولى اۋىراتىن ادامدار كوبىرەك پايدالانادى. ونى بەلگىلى ٴبىر مولشەردە اق ىرىمشىككە (تۆوروگ)، سابىزگە، ليمون شىرىنىنا قوسىپ جەگەن دۇرىس. كەيدە تۇرىپتىڭ (رەدكا) ٴىشىن ۇڭگىپ، وعان بالدى تولتىرىپ قويىپ، ٴۇش-تورت ساعاتتان سوڭ دايىن بولعان شىرىندى ٴوت جولى اۋىراتىن ەرەسەك ادامعا اس قاسىقپەن، ال بالاعا ٴشاي قاسىقپەن كۇنىنە 2-3 رەت بەرۋ كەرەك. مۇنداي ٴادىس ٴوت جولى مەن بۇيرەكتە قۇم، تاس جينالۋدان ساقتايدى.

سونداي-اق، ٴبىر ستاقان ٴسال جىلىتىلعان مينەرال سۋىنا ٴبىر اس قاسىق بال قوسىپ، ونى اش قارىنعا ٴىشىپ، ٴبىر جارىم نە ەكى ساعاتتاي قىرىنان جاتىپ، باۋىرعا اسا ىستىق ەمەس گرەلكا باسقان ٴجون. سوندا باۋىردا جينالىپ قالعان ٴوتتىڭ اسقازانعا قاراي اعىپ ٴوتىپ، باۋىردىڭ جەڭىلدەنۋىنە اسەر ەتەدى.

بالدى ۇككىشتەن وتكىزىلگەن سابىزدەن قوسىپ، بانكىگە سالىپ ٴبىراز ۋاقىت قويسا، ابدەن ەرىپ، ٴسابىزدىڭ شىرىنىنا قوسىلىپ، توساپ سياقتى وتە ٴتاتتى تاعام بولادى. ونى، اسىرەسە، باۋىرى، ٴوت جولى اۋىراتىندار ەم رەتىندە پايدالانسا، شيپالىق قاسيەتى مول. بال قوسىلعان ٴسابىزدىڭ قۇرامىندا كاروتين دەپ اتالاتىن دارۋمەندى زات جاقسى ساقتالادى. بالدى ليمونعا قوسىپ ساقتاسا، بۇيرەگى، باۋىرى، ٴوت جولى اۋىراتىندارعا وتە پايدالى.

پياز – باۋىر مەن ٴوت جولدارىنا ەم

ۇستىنە شەكەر سەۋىپ بۋعا پىسىرىلگەن پياز باۋىر مەن ٴوت جولدارى اۋرۋلارىنا ەم بولادى. پيازدىڭ تۇقىمىن سۋعا قايناتىپ ىشسەڭىز، بۇيرەك اۋرۋلارىنا داۋا. وسى قايناتپانى 1/1 مولشەرىندە پىسكەن سۇتكە ارالاستىرىپ ىشسەڭىز، كوزىڭىزدىڭ كورۋ قۋاتى ارتادى.

جالبىزدىڭ پايداسى

جالبىزدى ٴوت ٴبولىنۋىنىڭ بۇزىلىستارىندا، ٴوتتىڭ جانە ٴوت جولىنىڭ قابىنۋىندا، سونىمەن قاتار وتتەگى تاس اۋرۋلارى مەن سارى اۋرۋدا، ىسىنۋلەردە، اسقازان شانشۋلارىندا، اسقورىتۋ جانە جۇيكە جۇيەسىنىڭ جۇمىسىنداعى بۇزىلىستارىندا، ۇيقىسىزدىقتا، باس ساقيناسىندا، نەۆرالگيادا، جۇيكە تىرىسۋىندا جانە ەتەككىر كەزەڭىنىڭ بۇزىلىستارىندا قولادانادى.
ونى قوسىمشا رەتىندە سالاتتا، كونديتەر وندىرىسىندە، سۋسىندار، اراقتار مەن ليكەرلار وندىرىسىندە، سونىمەن قاتار حوش يىستەندىرىلگەن سىركە سۋىن، قۋىرىلعان ەتتى جانە زەلس دايىنداۋدا قولدانادى. ۇلىبريتانيادا جالبىزدى تۇزدىق كوپتەگەن تاعامدارعا قوسىلاتىن ٴداستۇرلى قوسىمشا بولىپ تابىلادى.

date18.10.2017readCount3984printباسىپ شىعارۋ