دۇعانىڭ قابىل بولماۋ سەبەبى

ٴبىر يبراھيم بين ادھام باسرانىڭ بازارىنان كەلە جاتىپ، ٴبىر توپ ادامعا جولىعادى. ولار ايتادى: «اللا تاعالا: دۇعا ەتىڭدەر، جاۋاپ بەرەم» دەگەن. راسىندا ٴبىز دۇعا ەتەمىز. الايدا، دۇعامىز قابىل ەتىلمەيدى. بۇل نەلىكتەن؟ – دەپ سۇراق قويادى. بۇعان تاقۋا يبراھيم بين ادھام ٴارى عۇلاما (ر.ا.): «سەندەردىڭ جۇرەكتەرىڭ مىنا ون ٴتۇرلى نارسەدەن ولگەن. ولار:

1. راسىندا، سەندەر اللانى تانىدىڭدار، ٴبىراق ونىڭ اقىسىن وتەمەدىڭدەر. ياعني، بۇيىرعانىن ورىنداپ، تىيىم سالعانىنان تىيىلمادىڭدار.

2. اللا ەلشىسىن جاقسى كوردىڭدەر، الايدا ونىڭ امالدارى مەن سۇننەتىن تاستاپ قويدىڭدار.

3. سەندەر اللانىڭ كىتابى قۇراندى وقىدىڭدار دا، ٴبىراق وعان امال ەتپەدىڭدەر.

4. اللانىڭ ريزىق-نەسىبەسىن جەدىڭدەر، ٴبىراق شۇكىرشىلىك ەتپەدىڭدەر.

5. شايتاندى دۇشپان دەدىڭدەر دە، ٴبىراق ودان ساقتانبادىڭدار.

6. ٴجانناتتى حاق دەدىڭدەر دە، ٴبىراق ول ٴۇشىن ارەكەت ەتپەدىڭدەر.

7. توزاقتان حاق دەدىڭدەر دە، ٴبىراق ودان قاشپادىڭدار.

8. ٴولىم حاق دەپ ايتاسىڭدار، ٴبىراق وعان دايىندالمادىڭدار.

9. ۇيقىلارىڭنان تۇرا سالىپ بىرەۋدىڭ ايىبىن اشۋعا تىرىساسىڭدار، ال ٴوز ايىپ-قاتەلىكتەرىڭدى بىلمەيسىڭدەر.

10. ارالارىڭنان قايتقان كىسىنى جەرلەيسىڭدەر، ٴبىراق ودان عيبرات المايسىڭدار»[1] ، – دەپ جاۋاپ بەرگەن ەكەن.

[1] مۋناببيحات

date05.09.2017readCount5517printباسىپ شىعارۋ