ٴ قۋات ٴمىنۋاروۆ - muslim.kz
قۋات ٴمىنۋاروۆ

1981 جىلى 22-مامىردا قىزىلوردا وبلىسى، جاڭاقورعان كەنتىندە دۇنيەگە كەلگەن. جانۇيالى، 4 بالاسى بار.

 

ٴبىلىم جولى:

* 1987-1998 جىلدارى قىزىلوردا وبلىسى جاڭاقورعان كەنتىندە ورنالاسقان №163 قازاق ورتا مەكتەبىن ۇزدىك بىتىرگەن.

* 1998-1999 جىلدارى تۇركىستان قالاسىنداعى حالىقارالىق قازاق-اراب ۋنيۆەرسيتەتى اراب ٴتىلى جانە ٴدىنتانۋ فاكۋلتەتىنىڭ ٴبىر جىلدىق «دايىندىق» ٴبولىمىن اياقتاعان.

* 1999-2003 جىلدارى شىمكەنت قالاسى حالىقارالىق قازاق-اراب ۋنيۆەرسيتەتى اراب ٴتىلى جانە ٴدىنتانۋ فاكۋلتەتىنىڭ «ٴدىنتانۋ» ماماندىعى بويىنشا «ۇزدىك» ۇلگەرىممەن ٴتامامداعان.

* 2006 جىلى تۇركيانىڭ ستامبۋل قالاسىندا ٴبىلىمىن جەتىلدىرۋ كۋرسىنان وتكەن.

* 2009-2011 جىلدارى «ٴال-فارابي» قازاق ۇلتتىق ۋنيۆەرسيتەتىنىڭ فيلوسوفيا جانە ساياساتتانۋ فاكۋلتەتىندە «ٴدىنتانۋ» ماماندىعى بويىنشا «گۋمانيتارلىق عىلىمدار ماگيسترى» دارەجەسىن العان.

 

ەڭبەك جولى:

* 2003-2006 جىلدارى شىمكەنت قالاسى حالىقارالىق قازاق-اراب ۋنيۆەرسيتەتىنىڭ اراب ٴتىلى جانە ٴدىنتانۋ فاكۋلتەتىندە وقىتۋشى قىزمەتىن اتقارعان.

* 2006-2009 جىلدارى تۇركىستان قالاسىنداعى «شىمكەنت» مەدرەسەسىنىڭ دايىندىق بولىمىندە ديرەكتور ورىنباسارى قىزمەتىن اتقارعان.

* 2009-2012 جىلدارى «شامالعان» مەدرەسەسى ديرەكتورىنىڭ ٴوقۋ-ىسى جونىندەگى ورىنباسارى قىزمەتىن اتقارعان.

* 2010-2012 جىلدارى الماتى قالاسىنداعى يمامداردىڭ ٴبىلىمىن جەتىلدىرۋ يسلام ينستيتۋتىندا وقىتۋشى قىزمەتىن قوسا اتقارعان.

* 2012 جىلدان باستاپ استانا قالاسىنداعى «ازىرەت سۇلتان» مەشىتىنىڭ نايب يمامى، 2013 جىلدان باستاپ ٴبىرىنشى نايب يمامى قىزمەتىن اتقارىپ كەلەدى.

* استانا قالالىق «جەرگىلىكتى ٴتۇسىندىرۋ توبىنىڭ» (جتت) مۇشەسى.

ٴبىرىنشى نايب يمام
date30.03.2017readCount4041printباسىپ شىعارۋ