قارا ناننىڭ پايداسى قانداي؟

قارا بيداي نانى ٴارقاشان سۇرانىسقا يە. قارا بيداي ٴارقاشان جاقسى ٴونىم بەرەدى، جانە باعاسى دا جوعارى ەمەس. قارا نانىڭ قۇرامىنداعى پايدالى زاتتار اۆيتامينوز جانە كوپتەگەن اۋرۋلاردى جەڭۋگە كومەكتەسەدى. قارا ناننىڭ پايدالى قاسيەتتەرىنىن ادامدار وسى كۇنگە دەيىن پايدالانادى. قارا بيداي نانىنىڭ پايداسى قانداي؟ وقىپ كورىڭىز.

قارا ناننىڭ قۇرامىنداعى پايدالى زاتتار.

رەسەيدە اشتىق جىلدارى قارا بيداي نانىن جەگەن ادامدار ەشقاشان اۆيتامينوز زارداپ شەكپەگەن. بۇل قارا ناندا اعزانىڭ قالىپتى جۇمىس ىستەۋىن قامتاماسىز ەتۋ ٴۇشىن جەتكىلىكتى پايدالى جانە ماڭىزدى زاتتارى بار ەكەنىن كورسەتەدى.

قارا ناندى جىل بويى پايدالانۋعا بولادى، اسىرەسە قىستا، سەبەبى قىستا اعزا دارۋمەندەر تاپشىلىعىن سەزىنەدى. قارا ناننىڭ قۇرامىن امين قىشقىلدارى، مينەرالدار، ماكرو جانە ميكروەلەمەنتتەر كوپتەپ قامتيدى. قارا نان تەمىر جانە ۆ، ا، رر جانە ە دارۋمەندەرىنە باي.

قارا نان ادامنىڭ تۇراقتى تۇتىنۋ ٴونىمىنىڭ ساناتىنا جاتادى. ەگەر ٴسىز قارا ناندى تۇراقتى تۇردە پايدالاناتىن بولساڭىز، اعزاڭىزدى توكسيندەردەن جانە تۇزداردان تازارادى. قان تامىرلارىنان ارتىق حولەستەريندەر شىعارىلىپ، اعزا توكسيندەرتەن تازارتىلادى. قارا نان اس قورىتۋ جانە اسقازان-ىشەك جولىنىڭ جۇمىسىن قالىپقا كەلتىرەدى. زاماناۋي مەديسينالىق زەرتتەۋلەر قارا ناندى كوپ پايدالانۋ قاتەرلى ىسىك جانە قانت ديابەتىمەن اۋىرۋ ٴقاۋپىن ازايتاتىنىن كورسەتتى.

قارا ناندى اسقازان جانە ىشەكتىڭ ويىق جاراسى بار ادامدار ٴۇشىن جانە اسقازان قىشقىلى ارتىپ كەتكەن كەزدە پايدالانۋعا بولمايدى.

قارا بيداي نانىمەن ەمدەلۋدىڭ ٴداستۇرلى ادىستەرى

قارا ناندى حالىق مەديسيناسىندا دا پايدالانادى. قارا ناندى پايدالانا وتىرىپ، ٴتۇرلى اۋرۋلاردى ەمدەۋدىڭ ٴتيىمدى ادىستەرىن قاراستىرايىق.

بالالارداعى ەنۋرەزدى ەمدەۋ ٴۇشىن: قارا ناننىڭ ٴبىر بولىگىن الىڭىز جانە تۇز سەبىڭىز. ۇيىقتاردان الدىندا بالاعا جەگىزىڭىز، مۇمكىندىگىنشە سۋ بەرمەڭىز. اۋرۋدان ايىققانشا پايدالانىڭىز.

بەزەۋدەن ەمدەلۋ ٴۇشىن: قايناعان سۋدىڭ از مولشەرىنە قارا ناندى بۇلاۋلاپ، ٴبىر شاي قاسىق تازا بال قوسىپ، بىرتەكتى قوسپا بولعانشا جاقسىلاپ ارالاستىرىڭىز. ٴدارى دايىن. بەزەۋ شىققان تەرىگە جاعىپ، 15 مينۋتتان سوڭ جۋىپ تاستاڭىز. بۇل ٴادىستى اپتاسىنا ەكى مارتە قولدانۋ قاجەت.

 ٴسۇت بەزى وبىرىن الدىن الۋ ٴۇشىن: ايەلەرگە كۇنىنە 1-3 بولىككە دەيىن قارا ناندى تۇتىنۋ قاجەت.

anabol.kz
date09.01.2017readCount5773printباسىپ شىعارۋ