Зе­кет ғи­ба­да­ты­ның үкі­мі
Зе­кет ғи­ба­да­ты Ис­лам ді­нін­де­гі не­гіз­гі бес ғи­ба­дат­тың іші­нен орын теуіп, Һиж­рет­тің екін­ші жы­лы Ра­ма­зан ора­за­сы­нан кейін Шәууал айын­да па­рыз бол­ды.   Па­рыз­ды­ғы­ның дә­лел­де­рі (Құ­ран Кә­рім, Сүн­нет, Иж­мағ)  1.  Құ­ран Кә­рім: «На­маз оқың­дар, зе­кет бе­рің­дер…»[1] «Олар­дың кү­нә­ла­ры­нан та­за­ла­нып, мал­да­ры кө­бейіп...
date30.03.2017readCount1414readmoreТолығырақ
Зекет
Араб ті­лін­де зе­кет – көбею, өсу, бе­ре­кет­те­ну, та­за­лық сияқ­ты ма­ғы­на­лар­ды біл­ді­ре­ді. Ал зе­кет­тің ша­ри­ғат­та­ғы тер­мин­дік ма­ғы­на­сы: Ни­сап* кө­ле­мі­не же­те­тін бай­лық­қа ие бол­ған мұ­сыл­ман­ның байлы­ғы­ның бел­гі­лі бір бө­лі­гін жы­лы­на бір рет Алла Та­ға­ла­ның ри­за­лы­ғы үшін Құ­ран­да бел­гі­лен­ген адам­дар­ға ие­лен­діруі. Бұл...
date30.03.2017readCount1519readmoreТолығырақ
Оразаның түрлері
Ора­за – па­рыз, уә­жіп, нә­піл жә­не мәк­рүһ бо­лып төр­тке бө­лі­не­ді.   Па­рыз ора­за Па­рыз ора­за екі­ге бө­лі­не­ді: Та­ғайын­дал­ған ора­за: Ра­ма­зан ора­за­сы. Та­ғайын­дал­ма­ған ора­за: Қа­за­ға қал­ған ора­за мен «кәф­фа­рат» ре­тін­де ұс­тал­ған ора­за­лар.   Уә­жіп ора­за Бұл да екі­ге бө­лі­не­ді. Атау (нә­зір) ора­за­сы сияқ­ты. Бел­гі­лі бір уа­қыт­та...
date30.03.2017readCount2058readmoreТолығырақ
Оразаның пайдалары
1. Ра­ма­зан мен айт мейра­мы «Ра­ма­зан ке­лер­де сан­сыз се­зім­дер мен то­лып та­сы­ған ой­лар сал­та­нат құ­ра­ды. Күн мен түн де тұ­тас­тай ила­һи (құ­дай­лық) ра­қым­ды­лық пен ке­ші­рім­ді­лік­ке то­лып та­са­ды. Мез­гі­лі біт­кен сәт­те жү­рек­тер­ге өзі­не де­ген қи­мас се­зім мен са­ғы­ныш-са­зы тұ­на­ды. Бі­рақ сол бір жү­рек­те­рі ра­ма­зан­ға ай­нал­ған жан­дар­ды...
date30.03.2017readCount2298readmoreТолығырақ
Ораза ғибадаты
Ора­за­ның сөз­дік ма­ғы­на­сы – бір нәр­се­ден алыс­тау. Ша­ри­ғат тер­ми­нін­де ора­за – ұс­тауға кү­ші жет­кен адам­ның ниет етіп, екін­ші ша­пақ­тан бас­тап, күн бат­қан­ға дейін ора­за­ны бұ­за­тын нәр­се­лер­ден сақ­тануы. Ора­за бел­гі­лі бір уа­қыт ішіп-жеу­ден, нәп­сі қа­лаула­ры­нан тыйылу. Мұ­ның па­ры­зы – ішіп-жеу мен құ­мар­лық се­зім­дер­ден сақ­та­ну. Ора­за­ның...
date30.03.2017readCount1502readmoreТолығырақ
На­маз оқы­ма­ған жан­ның үкі­мі қан­дай болмақ?
На­маз­дың ақыл­ды, ба­ли­ғат жа­сы­на жет­кен, хайыз бен ни­фас­тан та­за­лан­ған мұ­сыл­ман­дар­ға па­рыз еке­ні жайлы ауыз­бір­лік бар. На­маз бен ора­за се­кіл­ді тән­дік ғи­ба­дат­тар­да өкіл­дік іс­ке ас­пайды. На­маз­дың па­рыз­ды­ғын те­ріс­ке шы­ғар­ған дін­нен шы­ға­ды. Өйтке­ні, на­маз ай­қын аят, ха­дис жә­не иж­мағ дә­лел­де­рі­мен анық­тал­ған. Жал­қау­лық,...
date30.03.2017readCount4175readmoreТолығырақ
Намаз және оның дәлелдері
Алланың бар екен­ді­гі мен да­ра­лы­ғын бі­ліп рас­тау – ең үл­кен па­рыз. Осы­дан кейін­гі па­рыз­дар­дың ең үл­ке­ні жә­не ең ма­ңыз­ды­сы – на­маз. На­маз – жү­рек­тің нұ­ры, рух­тың кү­ші, мұ­сыл­ман­ның ке­ре­ме­ті. На­маз – сөз­дік­те «дұ­ға ету», «жақ­сы дұ­ға ету» де­ген ма­ғы­на­ны біл­ді­ре­ді. Алла Та­ға­ла Құ­ран­да: «Олар­ға дұ­ға ет. Се­нің дұ­ғаң олар­ға...
date30.03.2017readCount1444readmoreТолығырақ
БҰЛ ДҮНИЕ – АҚЫРЕТТІҢ ЕГІНДІГІ
Мәңгілік мекен болған Ақыреттің қамын ойламаған пенделер өткінші өмірдің қызығына алданып, күйбең тіршіліктің қамымен қашанғы жүреді екен? Күндердің күнінде ажал келіп тап бергенде ол пендеге сылтау табыла ма? Әрине, жоқ! Алла Тағала қасиетті Құранда: «Әрбір тірі жан (бір күні) өлімнің дәмін міндетті түрде татады. Қиямет күні бұл дүниеде істеген істеріңнің қарымын толық аласыңдар. Кімде-кім тозақтан аулақ әкетіліп, жұмаққа кірсе, зор жетістікке һәм мақсат-мұратына жеткені. (Біліп...
date29.03.2017readCount2554readmoreТолығырақ
Исламдағы «ғылым» термині және ғылым үйренудің маңызы
Араб тілінде білу мағынасына келетін «ғылым» сөзі көбінесе білім, мағлұмат деген мағыналарға келеді. Бір нәрсені нақты үйреніп сенуді ғылым дейміз. Білімсіздіктің, надандықтың антонимі болып табылатын «ғылым» сөзінен ғалым, мағлұмат, мұғалім және тағы басқа сөздер шыққан[1]. Ислам ғалымдары ғылымды «Кісінің ақыл және сана сезіміне сыйымды мағлұмат» деп түсіндіреді. «Ғылым бір нәрсенің өз кейпінде танылуы». Ғылым екіге бөлінеді, біріншісі – «Қадим ғылымы (О...
date27.03.2017readCount2707readmoreТолығырақ
Хазіреті Иса (а.с.) көктен түсіп, Дәжжалды өлтіреді
Дәжжалдың фитнасынан сақтанудың жолдары Хазіреті Пайғамбарымыз күнделікті ғибадатында Мәсих Дәжжалдың фитнасынен сақтану үшін Аллаға былай деп дұға еткен: «Аллаһым! Күмәнсіз мен тозақ отынан Саған сиынамын. Қабір азабынан Саған сиынамын. Мәсих Дәжжалдың фитнәсінен Саған сиынамын. Өмір мен өлімнің фитнәсінен Саған сиынамын»[1]. Сонымен қатар Дәжжалдың фитнасынен сақтану жайында Хазіреті Пайғамбарымыз: «Кімде-кім «Кәһф» сүресінің алдындағы 10 аятын жаттап алса,...
date25.03.2017readCount6719readmoreТолығырақ